SL2. Shrimp Papaya Salad

Thai or Isan. Steamed shrimp mixed with Thai or Isan papaya salad.

  Choose your option
  Required
  Thai Papaya Salad
  $16.95
  Isan Papaya Salad
  $16.95
  Spice Level Choice
  Required
  Level 0
  Level 1
  Level 2
  Level 3
  Level 4
  Level 5
  Thai Hot Level 8